СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

 

Началник отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт“ в Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“ ,  Община Хасково

 

 

Въз основа на Протокол от 23.01.2019г., на комисия назначена със  Заповед №  116/22.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен  служител за длъжността: Началник отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт“ в Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“ ,   при Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

а)   Допуснати до конкурс кандидати:

  1. Константин Бояджиев
  2. Светла Табакова 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на  05.02.2019г. от 10.00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1

 

б) Недопуснати до конкурс  кандидати:

 

        1. Ганиела Ганева – В представените копия на документи от кандидата, липсва документ удостоверяващ професионалния опит.

 

 

 

 

 

 Председател:

 

 

Милена Янузова – зам.-кмет на Община Хасково: …… п ……..