Община Хасково изпълнява проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (“FIRE DETECTION”), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020.

Договорът е с продължителност 24 месеца, а oбщата стойност - 798,153.10 евро.

    Водещ бенефициент по проекта e  Община Суфли.

 

             Проект “Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари - („High Technology for protection of Biodiversity”) -   по Програмата за сътрудничество "Интеррег V-А Гърция-България" 2014-2020 ще допринесе за постигането на целите, определени в Програмата за сътрудничество. Основната цел на проекта е ранно оповестяване и превенция на възникването на пожари в горски зони и защитени местности. В обобщение главните цели  са:

 

  • повишаване на ефективността на системата за защита на биологичното разнообразие
  • подобряване на управлението и защитата на избраните защитени зони чрез непрекъснато наблюдение на районите и по-добро управление на пожарите (предотвратяване, откриване на време, управление на кризи, оценка на риска);
  • популяризиране на обществената осведоменост относно необходимостта от опазване на околната среда и биологичното разнообразие и предотвратяване на опасностите,
  • да консолидира смисълът на сигурността в защитената зона срещу опасност от пожар и незаконни дейности и вследствие на това да подобри законното предприемачество в района и да разшири резултатите от проекта до други защитени територии в района на Централна България.

 

 

            Проекът се реализира по инвестиционен приоритет 6d - опазване и възстановяване на биоразнообразието. Той се разработва съвместно от община Хасково и община Суфли. Община Суфли е водещ партньор предвид факта, че на нейна територия се намира един от големите гръцки природни паркове – Дадия – Лефкими.

            В рамките на проекта е предвидено изграждането на кула, снабдена със Сканиращ термален комплекс, МТО станция, Автономно ел. захранване, Телекомуникационен модул, Специализиран софтуер, Контролен център, видеонаблюдение на системата, мълниезащита и други. Работата на системата ще подпомага дейността на специализираните служби в Община Хасково, чрез непрекъснато сканиране на радиус от 15 км. и изпращане на ранно предупреждение в случай на възникването на пожар.

Върни се в началото на страницата