О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт „Счетоводител“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет" в Община Хасково.

            1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието - „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Администрация и управление“ или „Икономика“, специалност „Стопанско управление“ или „Счетоводство и контрол“.

3. Години професионален опит: 2 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  IV младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 9, експертно ниво 5

4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

5. Минимален размер на основната работна заплата: 560-1400 лева

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

7. Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест

                        - интервю

            8. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимален ранг.

9.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. експерт “Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

10.Кратко описание на длъжността:

- Следи за спазването на данъчното законодателство, за своевременното уреждане на взаимоотношенията с държавния бюджет, осигурителните фондове и други държавни вземания.

- Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства при спазване на приоритетните плащания, съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година и ПМС за изпълнението му.

- Участва при изготвяне на счетоводната политика па община Хасково при стриктно спазване на основните принципи на счетоводната дисциплина, финансовия контрол и счетоводното законодателство на Република България и контролира нейното спазване и прилагане.

- Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за правилното оформяне на първичните и официални счетоводни документи.

- Организира изготвянето на консолидиран баланс на общината и всички отчети и информация, които произтичат от счетоводните записвания.

- Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване на всички стопански операции.

- Упражнява текущ вътрешно-финансов контрол и ръководство на счетоводителите в дирекция „ФСДБ".

- Осъществява периодичен контрол на счетоводителите на второстепенните разпоредители с бюджет.

- Участва в организирането и извършването на инвентаризация - частична или годишна, в съответствие със Закона за счетоводството и следи за вярното отразяване на резултатите от тях.

- Участва в изготвянето на бюджета на община Хасково и приложенията към него съгласно изискванията на Закона за публичните финанси и указанията на МФ.

- Предоставя необходимата финансово-счетоводна информация на ръководството на община Хасково.

- Представлява община Хасково пред проверяващи органи по повод финансово-счетоводната организация и дейност.

- Участва в организацията, управлението, контролирането и финансовото отчитане на лица наети по проекти и програми на БТ

- Организира годишното счетоводно приключване на община Хасково.

- Изпълнява задължения, възникнали от Вътрешните правили на Общинска администрация и издадените във връзка с тях заповеди на кмета па общината.

- Контролира процеса на начисляване на амортизации. Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с длъжността.

- Спазва установените норми на системата за финансово управление и контрол в публичния сектор.

- С оглед защита правата на физическите лица при обработка на личните им данни по смисъла на ЗЗЛД, длъжностното лице се задължава да спазва изискванията на същия закон във връзка с достъпа до информация или обработка на същата, станала му известна по повод изпълнение на служебните задължения. Когато информацията съдържа данни, представляващи класифицирана информация да спазва стриктно Закона за защита на класифицирана информация.

- Служителят е длъжен да не разгласява и разпространява пред трети лица служебна информация, станала му известна при/или по повод изпълнението на служебните му задължения, освен ако това е предвидено в закон.

11.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата www.haskovo.bg.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково