О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт „Бюджет“, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет" в Община Хасково.

            1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието - „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, специалност „Счетоводство“ или „Счетоводство и контрол“.

3. Години професионален опит: 2 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  IV младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 9, експертно ниво 5

4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

5. Минимален размер на основната работна заплата: 560-1400 лева

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

7. Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест

                        - интервю

            8. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимален ранг.

9.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. експерт “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

10.Кратко описание на длъжността:

-           Обобщава сборния отчет на Общината и приложенията към него.

-           Разпределя бюджета по функции, групи и дейности в месечен, тримесечен и годишен плана.

-           Изготвя в сроковете, определени от МФ месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение и извънбюджетните сметки и фондове (сметка 7443) на Общинска администрация и обобщени за Общината.

-           Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица.

-           Отразява периодично през годината всички корекции по плана на бюджета и ИБСФ на Общинска администрация и общо за Общината.

-           Упражнява вътрешно-финансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на бюджетната дисциплина.

-           Съставя справки и документи, изготвя копия от документи необходими на служителите или за преставяне на съответните органи.

-           Своевременно актуализира с помощта на специалист по информационно обслужване програмните продукти, с които работи във връзка с промени в законодателството.

-           Оформя, подрежда и съхранява на електронен и хартиен носител финансовите документи, които създава.

-           Изготвя проектобюджета, тригодишната прогноза и годишния план за бюджета на Общината и предоставя в МФ и ИСО заедно със сметките за средствата от Европейския съюз.

-           За изпълнение на възложените служебни задължения отговаря по чл.11 от ЗС.

-           Изготвя и изпраща писма до съответните министерства и ведомства за получени и предоставени трансфери.

-           Изготвя обяснителни записки за изпълнението на бюджета и просрочените вземания и задължения.

-           Следи за трансферните операции по прихода и разхода на бюджета и изготвя потвърдителните писма на Общинска администрация.

-           Изпълнява задължения, възложени във Вътрешните правила на Общинска администрация и издадените във връзка с тях заповеди на Кмета.

11.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата www.haskovo.bg.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково