О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт „Отопление и вентилация“ в Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" в Община Хасково.

            1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието - „Технически науки“, професионално направление „Машинно инженерство, специалност „Машинен инженер“.

3. Години професионален опит: 2 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  IV младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 9, експертно ниво 5

4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

5. Минимален размер на основната работна заплата: 560-1400 лева

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

7. Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест

                        - интервю

            8. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимален ранг.

9.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. експерт “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

10.Кратко описание на длъжността:

- Да проучва необходимостта от изграждане, реконструкция и ремонт на “ОВ” в общински сгради.       

- Да подготвя необходимите данни и задания за проектиране на част “ОВ” за общински обекти. 

- Да изготвя технически документации по ЗОП.

- Да контролира и участва в съставяне на актове и протоколи по време на строителство   

- Да подготвя документи за въвеждане в действие на поднадзорни съоръжения и уредби   .

- Да контролира и подпомага дейността на надзорни фирми в тяхната работа на обекти, общинска собственост със съоръжения и уредби с повишена опасност.  

- Дейности, свързани с газификация на общински сгради (планиране, организация и контрол по изпълнение).

- Дейности по програмата на Община Хасково за енергийна ефективност и отчетността на същите към Агенция за управление на енергийното развитие.         

- Разглеждане и обработване на постъпилите Заявления и издаване на Съгласувателни писма за извършване на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване за елементи на газоснабдителната инфраструктура в град Хасково          

- Разглеждане, проверка по документи и на място, изготвяне на становища във връзка със сигнали, докладни от второстепенни разпоредители с бюджет и искания на граждани.

11.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата www.haskovo.bg.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково