СПИСЪК

НА KЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ НА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

Въз основа на протокол № 3 от 04.01.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1880/19.12.2018 г.

на Кмета на Община Хасково:

 

I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина № 20 „Весели очички“ , град Хасково

 

1. Класира следните кандидати:

№ ред

Име, презиме, фамилия

1. 

Ели Димова Костова - общ брой точки 72                 

 

На основание утвърдените със заповед №1694 от 14.11.2018година,  Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността ‚Директор“ на детска градина, по реда на раздел VII, т.5 и раздел VIII, т.1, комисията не класира  следните кандидати за „Директор“ на ДГ №20 „Весели очички“ ,град Хасково.

 

НЕ класира следните кандидати:

№ ред

Име, презиме, фамилия

1. 

Дафинка Къдринова Гаджева   - общ брой точки 48                   

2. 

Агавни Миграновна Тахмезян   - общ брой точки 44                   

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:

     / Светла Табакова- началник отдел ОКМДС // П/

Прикачени файлове