На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-2928-2/06.12.2018г. е издадена Заповед №1886/06.12.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.730.124,  ж.р. „Изгрев“ гр. Хасково.

           С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на ПУП съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ.

С плана за регулация имотът да се урегулира по вътрешните имотни граници и действащата улична регулация с предназначение за „жилищни нужди“.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване, като линиите на застрояване са съобразени с проектната улична и дворищна регулация, както и със сервитута на преминаващия през имота водопровод.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.