Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 344/29.11.2018г. на: ИСМАИЛ РУФАТ ШАКИР; НАДЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА; МИРА РАДЕВА ИВАНОВА;  ФИЛЮ РАДЕВ ШИБИЛЕВ; ЗЕКЕРИЯ РУФАДОВ ШАКИРОВ; НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ШИБИЛОВА; ЕМИЛИЯ РУСЕВА БОЯНОВА; СЕВДА РУСЕВА ШИБИЛОВА; СЛАВИ РУСЕВ ШИБИЛОВ за: „Сградно канализационно отклонение за ПИ 77195.716.241 по КК на гр.Хасково.

            Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.