О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел “Образование, култура, младежки дейности, спорт” в Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието -  няма изискване

3. Години професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 7, ръководно  ниво 7Б

4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

5. Минимален размер на основната работна заплата: 560-1400 лева

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

7. Начин на провеждане на конкурса:

 - решаване на тест

 - интервю

8. Документи за кандидатстване:

 -Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

 -Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

 -Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

 -Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимален ранг.

9.Място и срок на подаване на документи:

 - документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

 - срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

10.Кратко описание на длъжността:

Ръководи и отговаря за дейността на Отдел “Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в рамките на компетенциите си.

Планира и разпределя задачите на експертите в отдела, проверява, обсъжда и съгласува изготвените от тях становища и други документи.

Контролира подготовката на изходящите писма от отдела до държавните институции и други организации, които са възложени на експертите в отдела.

Участва в разработването на административни актове, свързани с образованието, културата, младежките дейности и спорта.

Координира и участва в изготвянето на анализи, доклади и други разработки в сферата на поверените му дейности.

Участва в комисии, разглеждащи образователни, културни, спортни и младежки проблеми.

Участва в работни срещи и семинари в областите на образование, култура, младежки дейности и спорт.

Организира изпълнението на годишния Общински Културен календар.

Организира изпълнението на годишния Общински Спортен календар.

Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес.

Координира работата на общинските културни институти и читалища.

Координира дейността на спортните клубове на територията на общината.

Координира дейността, свързана с местните поделения на признатите от Министерски съвет вероизповедания в Република България и взема мерки против нарушителите на законовите разпоредби.

Дава експертно мнение за подобряване и оптимизиране на предлаганите услуги, дейности и структурата на звената, в областите на дейност, за които отговаря.

Отговаря на постъпили жалби и молби от областите на дейност, за които отговаря.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, които произтичат от заповедите на Кмета, зам.-кметове, директор на Дирекция ХДОН и решения на ОбС-Хасково, свързани с длъжността.

11.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

 - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата www.haskovo.bg.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково