О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел “Здравеопазване и социални дейности” в Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието -  няма изискване

3. Години професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 7, ръководно  ниво 7Б

4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

5. Минимален размер на основната работна заплата: 560-1400 лева

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

7. Начин на провеждане на конкурса:

    - решаване на тест

    - интервю

8. Документи за кандидатстване:

   - Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

   - Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

   - Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

   - Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит минимален ранг.

9.Място и срок на подаване на документи:

   - документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

   - срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

10.Кратко описание на длъжността:

Ръководи дейността на отдел „Здравеопазване и социални дейности“

Разпределя задачите на служителите в отдела, проверява, обсъжда и контролира изготвените от тях документи и изходяща кореспонденция.

Координира, наблюдава и контролира дейността на здравните кабинети в училищата ,детските градини, яслените групи в ДГ и социалните услуги на територията на община Хасково.

Свежда до знанието на ръководителите на ресорните заведения нормативните актове на национално и местно ниво и следи за прилагане на нормативните документи на M3 и МТСП, в ресорните социални услуги и здравни заведения.

Изготвя длъжностните характеристики на служителите в отдела, на ръководителите на социалните услуги в общността, специализираните институции и на медицинския персонал в здравните кабинети в детските градини, училищата и в яслените групи на ДГ.

Изготвя годишна оценка на служителите в отдела за изпълнението на заеманите от тях длъжности.

Дава предложение пред главния счетоводител на „Социални услуги в общността“ относно бюджета за издръжка на ресорните заведения.

Следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на отпуснатите средства на социалните услуги в общността.

Участва в комисии на общинско и областно ниво в областите на здравеопазването и социалната политика.

Участва в работни срещи и семинари в областта на здравеопазването и социалната политика.

Дава експертно мнение за подобряване и оптимизиране на предлаганите услуги, дейности и структурата на заведенията в тези области.

Изготвя план за повишаване квалификацията на кадрите.

Изготвя справки и отчети за наблюдаваните заведения.

Отговаря на постъпили жалби и молби от областите на дейност, за които отговаря.

11.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

   - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата www.haskovo.bg.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково