Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Пакисе Али Галиб – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.429.73, гр. Хасково;

- Севда Венелинова Маркова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.429.70 и сграда с идентификатор 77195.429.70.1, гр. Хасково;

- Шенол Юсеинов Яшаров – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.429.72, гр. Хасково;

- Айше Халим Исмаил – с последен известен административен адрес:                гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.429.72, гр. Хасково;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот с идентификатор №77195.429.71, УПИ VII, кв. 796 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.