Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица:

-  Марияна Кирилова Ангелова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.20, гр. Хасково;

- Азиме Джафер Ибиш – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, местност „Каменец“ №***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.432, гр. Хасково;

- Руфад Сабри Руфад – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, местност „Каменец“ №***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.432, гр. Хасково;

- Фейми Сабри Руфат – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ №***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.432, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация за кв. 1209,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.