Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересовани лица:

 

- „СРМ – ТРЕЙД“ ООД - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*******“ бл. *, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.20.116, гр. Хасково;

- „ДАРЕФ“ ООД - с последен известен административен адрес: с. Сърница, общ. Минерални бани, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.20.115 и сграда с идентификатор 77195.20.115.1, гр. Хасково;

- „БАРСА ТРАНС“ ООД - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.20.125, гр. Хасково;

 

- че със Заповед № 1686/13.11.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.20.125,   м. “Дерекьой топра“ ,  гр. Хасково.

- инвестиционен проект за строеж  „Склад за промишлени стоки” намиращ се в поземлен имот №77195.20.125, за който е издадено Разрешение за строеж № 332/13.11.2018г. 

Заповедта, проектът и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.