Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица:

-  Веселина Радева Караиванова – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул.“*******“№**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.748.243 и сгради с идентификатори 77195.748.243.1, 77195.748.243.2, 77195.748.243.3, 77195.748.243.4, гр. Хасково;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване и ел. схема на поземлен имот с идентификатор №77195.748.244, кв. 1128,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.