Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересoвани лица:

- Елка Милчева Стайкова – с последен известен административен адрес: с. Царева поляна, общ. Стамболово, като собственик на УПИ VI301, кв.24, с. Книжовник;

че със Заповед № 1646/06.11.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№307, кв. 24, с. Книжовник, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Хасковския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.