Проект

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково

 

      На 30.01.2018 година между Община Хасково и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 е подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково

Проекта е на стойност  814 271.12 лв. и срока за изпълнението е 24 месеца – до 30.01.2020 г.

В рамките на проекта се предвижда изграждането на необходимата инфраструктура за услуги за деца, като част от мерките за деинституализация на грижата за деца до 2025 г., а именно Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст и разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/, посредством изграждането на Център за спешен прием.

 

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта са:

1. Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта;

2. Изграждане на инфраструктура за разкриване на нови социални услуги в общността в Община Хасково;

3. Разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа;

4. Упражняване на строителен надзор на обектите на интервенция;

5. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги в общността;

6. Осигуряване на информация и комуникация по проекта.

 

Основната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид  услуги в Община Хасково, които да заменят институционалния модел на грижата на децата с грижа в близка до семейната среда в общността и да гарантират правото на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности.

 

Специфичните цели на проекта са:

- Подобряване качеството на живот на децата в семейната и социална среда, в отговор на потребностите на всяко дете в риск и неговото семейство на територията на Община Хасково чрез разширяване на капацитета на функциониращ Център за обществена подкрепа;

- Осигуряване на възможност на децата с увреждания и техните семейства да получат специализирана подкрепа за развитие и социално включване, без да се откъсват от семейната среда чрез изграждане, обзавеждане и оборудване на Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;

- Създаване на устойчиво място за живот на всяко дете в сигурна и устойчива среда, близка до семейната и превенция на социално изключване и защита в най-висока степен правата и интересите на всяко дете посредством изграждане, обзавеждане и оборудване на Ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст;

- Развитие на превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги за деца;

- Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация и условията за модерни и достъпни социални услуги за деца.