О Б Щ И Н А   Х А С К О В О

6300 гр. Хасково, пл.” Общински”№1, тел: 038/ 603 300, факс: 038/ 664 110, е- mail: kmet@haskovo.bg

 

 

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 1694 от 14.11.2018 г., на Кмета на Община Хасково

 

 

                                           ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

За “Директор” на Общински детски градини  на територията на община Хасково, както следва:

 

1.   Детска градина № 20“ Весели очички”,ул.Филип Тотю“ № 4- община Хасково

2.   Детска градина по изкуства (ДГИ),ул. „ Петър Берковски“ № 7 – гр. Хасково

 

 

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно - управленска и финансова дейност в институцията.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите да са български граждани;
 2. Да отговарят на  изискванията на чл. 215, ал.1 от ЗПУО : да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление,независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата,определени с Наредба №4 за заболяванията и отклоненията ,при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист на Министерство на здравеопазването,издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
 3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от КТ, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 4. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен “магистър”, със специалност от професионално направление“Предучилищна педагогика“ и  с професионална квалификация „ детски учител”.
 5. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж,съгласно чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и по смисъла на чл.19,ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 6. За предимство ще се счита, наличието на професионална квалификационна степен(ПКС).
 7. Да имат компютърна грамотност.
 8. ІII. Необходими документи
 1. Заявление до кмета на общината за участие в конкурса.
 2. Документ за самоличност.(за справка)
 3. Професионална  автобиография .(CV)
 4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация. (копие)
 5. Документ за професионално-квалификационни степени (ПКС), ако кандидатът притежава такива. (копие)
 6. Копие от трудова и/или служебна книжка, удостоверяващи продължителността на учителския стаж.
 7. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността  „Директор” на ДГ.
 8. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
 9. Декларация по чл.215,ал.1 от ЗПУО.
 10. Други документи посочени в обявата.

 

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплекта от документи.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса :

 1. Конкурсът ще се проведе на три етапа:
 • Допускане до конкурс по документи.
 • Писмен изпит -решаване на тест.(30 броя изпитни въпроси)
 • Провеждане на интервю - събеседване.
 1. Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
 2. До участие в конкурса, се допускат само лица, представили всички необходими       документи,видно от които кандидата отговаря за заемане на длъжността.
 3. Допуснатите до следващ етап ще бъдат уведомени писмено  за датата, мястото и часа на провеждане.

 

V. Място и срок за подаване на документи:  

 1. Документите се подават  личнo или чрез упълномощено лице в сградата Община    Хасково, пл. “Общински” № 1  в стая № 309, при главен експерт „Човешки ресурси” в едномесечен срок, който тече от следващия ден от публикуване на обявата за конкурса, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа. При подаване на документите да се представят оригиналите за сведение.
 2. Копията от документите, удостоверяващи трудовият стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници и оформени до датата на подаване на документите.
 3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя при подаването на документите.
 4. Списъците на допуснатите на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на община Хасково, на информационното табло, както и на електронната страница на  Община Хасково с адрес: www.haskovo.bg
 5. Обявата за конкурса да се публикува в местения печат и на електронната страница на Община Хасково - www.haskovo.bg

 

За информация  - тел. 038/ 603 321  - главен експерт „Човешки ресурси“ при Община Хасково,  тел. 038/ 603 490 – директор дирекция „ ХДОН“ или тел.038/603 461 началник отдел „ОКМДС“.