Договор №269/25.10.2018г. за възлагане добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване за Обект № 1809.