Хасково се възползва активно от възможносите за финансиране на проекти, които дават Кохезионните фондове , това   заяви кмета на общината Добри Беливанов по време на форум „Бъдещето на Кохезионната политика в ЕС“ проведен днес в зала Хасково.Организатор на събитието е Областният информационен център.  Беливанов припомни, че по време на преходния програмен период  2007 – 2013 г.  са изпълнени редица значими за Хасково проекти за над  50 милиона лева.

В настоящия програмен период 2014 – 2020 г., в различен етап на изпълнение са редица проекти от изключителна значимост за Община Хасково: По Оперативна програма „Региони в растеж“  . Завършиха дейностите по изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища и осем сгради на детски градини в гр. Хасково“,  , на стойност 20 112 716.49 лв.

 В напреднала фаза на изпълнение е и проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково на стойност 1 400 000 лв.Изпълнява се и проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“.  Основният резултат, който ще бъде постигнат с реализацията на проекта е 50 000 кв. м. създадени и рехабилитирани зелени площи на територията на град Хасково и създаването на комфортна естетически издържана зона за почивка и развлечения, посредством изграждане на кътове за игра и отдих, както и озеленяване, отводняване, осветление и преасфалтиране на обслужващите улици и паркинги за автомобили.  Това е проекта за блотоусторяване на две зони в кв.“Орфей“ , кв.“Бадема“, и зоната между улиците „Одрин, „Булаир“ „Тутракан“

 В начален етап на изпълнение е и проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ на стойност 814 271, 12 лв. „Както сами виждате Кохезионната политика на ЕС е изключително важна за осигуряване на необходимия финансов ресурс за подобряване на качеството на живот в Община Хасково. Надявам се, че новият програмен период 2021 – 2027 г. ще задоволи повишените очаквания на Българските граждани и ще създаде допълнителни възможности за финансиране на значими проекти, чрез въвеждане на иновативни подходи за генериране на средства . Комбинацията на грантове с финансови инструменти само би доразвило политиката за предоставяне на финансова помощ, като се създадат устойчиви проекти, с дългосрочен полезен живот и висока добавена стойност. Подобреният административен капацитет на всички експерти работещи в сферата на проектното финансиране е гарант за успешното реализиране на приоритетите на Кохезионната политика в България и постигане на очакваните резултати. Опитът, придобит през предишните два програмни периода ще подобри цялостния процес на разработване и изпълнение на проектните идеи.“ , каза Добри Беливанов.

 Видеоборъщение към участниците във форума бе изпратила Мария Габриел еврокомисяр по Дигитална икономика и общество.