ЗАПОВЕД №1561

гр.Хасково 23.10.2018 година

 

 На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №758/28.09.2018 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации  

 

НАРЕЖДАМ:

 

            1.Обявявам списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2018 год. по реда на чл.75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта  за срок от 10 години и  начална наемна цена както следва:

 

Спортно игрище с площ 3071,00 кв.м., с идентификатор 77195.518.502, находящо се в гр.Хасково, кв.”Болярово”, ул. “Индже Войвода”, при месечен наем 100,00 лв. без ДДС.

 

2.В едномесечен срок от обявяването на спортните обекти но не по – късно от 23.11.2018 год. заинтересованите лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обекта, посочен по-горе, в Община Хасково, Деловодство.

3.Всяко искане по т.2, трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение, да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.73, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

4.Постъпилите искания ще бъдат разгледани от комисия назначена с моя заповед в срок до 05.12.2018 год.

5. При подадени две или повече искания за един и същи спортен обект или съоръжение предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.

6.В случаите по т.5 ще бъде определен допълнителен срок за представяне на инвестиционна програма.

7.Необходими документи  за участие:

а) мотивирано искане за наемане на конкретен спортен обект или съоръжение и предложение за наемна цена;

б) документ удостоверяващ, че участникът е лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация;

в) служебна бележка за липса на задължения към Община Хасково – от касов салон на общинска администрация Хасково;

г) декларация по чл.73, ал.4 от ППЗФВС – по образец;

д) декларация по чл.73, ал.5 от ППЗФВС – по образец;

8. Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на Община Хасково, на спортния обект или съоръжение и да се публикува в интернет страницата на Община Хасково.

 

 

Добри Беливанов

Кмет на Община Хасково