З  А  П  О  В  Е  Д

№ Т-247             

гр. Хасково 18.10.2018г.

 

       На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №702/01.06.2018год. и Решение №734/27.07.2018год. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства , частна общинска собственост:

     1.Специален автомобил автокран марка Такраф, с рег № Х9752АВ първоначална регистрация 20.09.1984г. с начална тръжна цена 8000 лева без ДДС.

     2.Специален автомобил марка Шкода Мадара, с рег № Х7905АТ първоначална регистрация 28.09.1989г. с начална тръжна цена 2700 лева без ДДС.

     3.Специален автомобил марка Шкода 706РТЛ КВ, с рег № Х8323АТ първоначална регистрация 07.12.1984г. с начална тръжна цена 1600 лева без ДДС.

     4.Специален автомобил марка Мерцедес 1617, с рег № Х0940АР първоначална регистрация 20.07.1987г. с начална тръжна цена 11500 лева без ДДС.

     5.Специален автомобил марка Скания ,с рег.№Х 9518 АК,първоначална регистрация 01.01.1978г., с начална тръжна цена 13 000 лева без ДДС.

      6.Специален автомобил марка Денис 2 - Аксле Ригид Боди, с рег.№Х 1045 ВК, първоначална регистрация 01.05.1994г., с начална тръжна цена 14 500 лева без ДДС

      7.Специален автомобил марка Денис 2 - Аксле Ригид Боди, с рег.№Х 1044 ВК, първоначална регистрация 01.05.1994г., с начална тръжна цена 14 500 лева без ДДС

 

       Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 50,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    

        Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

         Тръжната документация се получава от стая №419 на Общинска администрация-Дирекция ИСДУОС,след представяно платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.      

          Дати за оглед на моторните превозни средства : всеки ден от 09.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

          Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на  06.11.201 .

         Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик , се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

  Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 06.11.201. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

     Спечелилият търга заплаща:

        -  достигната на търга цена на МПС без ДДС в полза на Община Хасково.

        - 20 % ДДС върху цената на МПС, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

         - 3 % режийни разноски върху цената, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

         - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на МПС.

         - 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

       

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

  

 

    ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково