ЗАПОВЕД

 

№Т-246

Град Хасково 02.10.2018 година

 

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА

 

ОТМЕНЯМ:

 

Точка №6 от Заповед № Т-242/27.09.2018 г. с която е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години:

 

Младежки център, Офис №115 с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС.

 

На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит.

 

Копие от настоящата заповед да се публикува на общодостъпно място и на сайта на Община Хасково.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково