З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ Т-244

гр. Хасково 28.09.2018 г.

 

 

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я ВА М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи с НТП: пасище, пасище-мера и пасище с храсти, ливада, наводнена ливада, използв. ливада в землищата на с. Александрово, с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Големанци, гр. Хасково, с. Гълъбец, с. Динево, с. Долно Войводино, с. Елена, с. Зорница, с. Книжовник, с. Козлец, с. Конуш, с. Корен, с. Криво поле, с. Орлово, с. Клокотница, с. Манастир, с. Тракиец, с. Малево, с. Мандра, с. Маслиново, с. Нова надежда, с. Стамболийски, с. Текето, с. Узунджово, с. Широка поляна, с. Подкрепа, с. Стойково, с. Николово, с. Горно Войводино, с. Любеново, с. Родопи, на територията на Община Хасково.

 

Всички имоти са описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

 

Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед за срок от сключване на договора до 30.09.2019г. година на земеделски земи

 

        Участници в търга трябва да бъдат собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково и такса за участие и за закупуване на тръжна документация в размер на 10.00 лв. за имоти до 5.000 дка, за имоти над 5.001 дка - 20.00 лв. в касовия салон на Община Хасково.

Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция ИСДУОС, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.

 

Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

 

Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение № 1 до 12,00 часа на 17.10.2018 година.

 

 За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация, след получаване на входящ номер от деловодството на Община Хасково.

 

 Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 17.10.2018 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

Прикачени файлове