ТЕЧЕ ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕТО И РАБОТИЛНИЦАТА НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ ГР. ХАСКОВО ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

Интензивни ремонтни дейности се извършват в Гимназията по дървообработване в рамките на проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база  на ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково. Общият бюджет е на стойност 1 399 199,64 лв. като средствата са  изцяло осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020, Приоритетна ос: „Регионална образователна инфраструктура“,съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0013-C01

Изпълнението на строително-монтажните работи се осъществява по сключен договор с КОНСОРЦИУМ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ХАСКОВО-2017 за четири строежа, като дейностите по строителен надзор се изпълняват от „Радев – 06“ ЕООД.

Строеж: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ , гр.Хасково“ - подобект: „Работилници по дървообработване”

Към момента са изпълнени всички видове демонтажни работи съгласно проекта. Изгражда се новата стоманобетонова конструкция на пристройката към Работилницата по дървообработване. Монтирана е нова PVC дограма по фасади запад и изток; положена е топлоизолация от EPS 8 см с графитни частици по фасади север, запад и изток; положена е топлоизолация по страници на дограма от XPS 2см. По-голяма част от електро, ОВ и ВиК  инсталациите е завършена..

Строеж: „Газификация на котелно към работилница по дървообработване“.

Завършен е външният газопровод и се работи по газификацията на котелното помещение.

Строеж: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково“ „Корпус 2 – Общежитие : Реконструкция на вътрешни сградни инсталации – електро, ВиК, ОВ с котелно, пожароизвестителна инсталация, хидроизолация на покрив“

За строежа са изпълнени: демонтажни работи по покрив; демонтажни работи по вътрешни помещения и инсталации. Приключено е полагането на нова топло – и хидроизолация по покрива. Подменени са по-голяма част от вътрешните електро, ВиК и ОВ инсталации.

Строителните дейности ще продължат без прекъсване на учебния процес.

Строеж: „Газификация на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр.Хасково“ ( площадков газопровод за захранване с природен газ и газификация на котелни на „Учебен корпус“ и „Общежитие“ )

Изпълнени са  СМР по площадковия газопровод за захранване с природен газ и газификацията на котелните. Предстои въвеждане на обекта в експлоатация.

Крайният срок за приключване на проекта е 08.06.2019 г. и с реализирането му се очаква да се постигнат заложените цели:

 -   Подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната атрактивност;

- Превръщане на училището в привлекателно място за развитие на личността и база за бъдеща конкурентна професионална реализация;

- Повишаване на мотивацията на учениците за по- добро и по- активно обучение и последващо успешно реализиране на пазара на трудa.

Прикачени файлове