Република България

Община Хасково

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЦИГУЛАРИ

„ПРОФ. НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА“

 

в рамките на

XLIII Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“

19 - 21 октомври 2018 год., Хасково

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

В международния конкурс „ПРОФ. НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА“ имат право да участват цигулари, разпределени в 4 /четири/ възрастови групи.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявка за участие по образец
 2. Акт за раждане /копие/ или документ за самоличност
 3. Автобиография
 4. 2 бр. снимки 4/6 см /в ел.заявка в jpg формат/

 

 

Документите за участие се изпращат най-късно до 10.10.2018 год. на адрес:

Хасково 6300, Община Хасково, пл. „Общински“ 1

Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“

за Международния конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“

или на e-mail: culture1_haskovo@abv.bg

 

Откриване на конкурса

19.10.2018 год. от 12:30 часа
в ДКТ „Иван Димов“ - гр. Хасково

 

 • Жребият за реда на участие се тегли на откриването на конкурса.
 • Всеки участник си осигурява корепетитор. При липса на възможност - Общината осигурява корепетитор.
 • Произведенията се изпълняват наизуст, с изключение на сонатата /във втори тур на IV-та група/
 • Aкустични репетиции на 19.10.2018 год. Се осигуряват от 8:00 ч. до 12:00 ч.

 

Разходите за транспорт и престой са за сметка на участниците.

 

При желание участниците имат право да се явят в по-горна възрастова група, като изпълнят програмата за същата /по-горна/ група.

 

I група - участници родени през 2007, 2008, 2009, 2010 година и по-малки.

Изпълняват две произведения с различен характер, по избор в един тур.

 

II група - участници родени през 2003, 2004, 2005, 2006 година

Изпълняват две произведения с различен характер, по избор в един тур.

 

III група - участници родени през 1999, 2000, 2001, 2002 година.

Изпълняват две произведения с различен характер, по избор в два тура.

 

I тур:

 • Й.С.Бах - две части от солова соната или партита, по избор;
 • В.А.Моцарт - I част от цигулковите концерти, по избор

 

II тур:

 • Миниатюра из репертоара на Недялка Симеонова, по избор, като:
  • Г. Златев-Черкин „Севдана“
  • Фр. Шуберт (обр. Вилхелми) „Аве Мария“
  • Ф.Менделсон (обр.Й.Ахрон) „На крилете на песента“
  • Х. Виенявски - Валс „Каприз“ оп.7
  • Пабло де Сарасате „Андалузки романс“
  • Зденек Фибих (обр. Кубелик) „Поема“
  • Йеньо Хубай „Майсторът от Кремона“
  • Едуард Елгар „Капризната“ оп.17
  • други

 

 • Първа или Втора и Трета част из концерти на:
  • Бетховен,
  • Менделсон (ми минор),
  • Чайковски,
  • Дворжак,
  • Х.Виенявски - №2,
  • Лало - Испанска симфония (първа или четвърта и пета част),
  • Брух,
  • Сен-Санс №3,
  • Хачатурян,
  • Парашкев Хаджиев (Концертино №1) и
  • други, по избор.

 

IV група - участници родени през 2000, 1999 до 1988 година.

Изпълняват две произведения с различен характер, по избор в три тура.

 

I тур:

 • Й.С.Бах - две части: първа и втора част от соловите сонати или Шакона из Партита №2
 • В.А.Моцарт - I част (с каденца) от цигулкови концерти №3, №4, №5

 

II тур:

 • Виртуозна творба или каприз (по избор на участника) от следните автори:
  • Паганини,
  • Ернст,
  • Х. Виенявски,
  • Пабло де Сарасате,
  • Сен-Санс,
  • Шосон,
  • Изаи,
  • Равел,
  • Чайковски и
  • други

 

 • Част от соната за цигулка и пиано от чуждестранен или български автор (по избор на участника) измежду:
  • Моцарт,
  • Бетховен,
  • Шуберт,
  • Шуман,
  • Брамс,
  • Григ,
  • Форе,
  • Франк,
  • Дебюси,
  • Равел,
  • Прокофиев,
  • Шостакович,
  • Регер,
  • П.Владигеров,
  • Л.Пипков,
  • Д.Ненов,
  • В.Стоянов,
  • П.Хаджиев,
  • П.Стоянов и
  • други

 

III тур:

 • Концерт (всички части) по избор на участника - от Бетховен до съвременността.

 

Забележка: Журито определя конкретните части от концерта, които участниците следва да изпълнят.

 

ЖУРИ

Участниците се оценяват от жури, съставено от известни български и чуждестранни цигулари и педагози, с председател проф. Ангел Станков.

 

НАГРАДИ

I група

 • I награда 300 лв. и диплом
 • II награда 200 лв. и диплом
 • III награда 100 лв. и диплом

II група

 • I награда 400 лв. и диплом
 • II награда 300 лв. и диплом
 • III награда 200 лв. и диплом

III група

 • I награда 800 лв. и диплом
 • II награда 600 лв. и диплом
 • III награда 400 лв. и диплом

IV група - звание „Лауреат“

 • I награда 1500 лв. и почетен знак
 • II награда 1200 лв. и диплом
 • III награда 900 лв. и диплом

За справки

Телефон:

 • 038/ 603-391

Факс:

 • 038/ 664-110
 • 038/ 603-480

e-mail: culture1_haskovo@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Болгария

Муниципалитет города Хасково

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ ИМ.

ПРОФ. НЕДЯЛКИ СИМЕОНОВОЙ

 

в рамках

XLIII Дней музыки им. Проф. Недялки Симеоновой

19 – 21 октября 2018 года, Хасково

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В международном конкурсе им. ПРОФ. НЕДЯЛКИ СИМЕОНОВОЙ могут принимать участие скрипачи в 4 /четырех/ возрастных группах

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Заявка на участие по образцу.

2. Свидетельство о рождении /копия/ или документ, удостоверяющий личность

3. Автобиография

4. 2 фотографии 4/6 см в эл. заявке в формате jpg.

 

Документы на участие следует отправить не позднее 10.10.2018 г. по адресу:

Болгария, Хасково 6300, Община Хасково, пл. «Общински» 1

Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението" за Международния конкурс за цигулари  «Проф. Недялка Симеонова»

или по адресу электронной почты: culture1_haskovo@abv.bg , Факс: +359 38 664 110

 

 

Телефон для справок: +359 38 603 391

 

 

Открытие конкурса

19.10.2018 год. в 12:30 часов

в Театре драмы и кукол им. Ивана Димова - г. Хасково

 

 • Жеребьевка порядка выступления участников производится при открытии конкурса.
 • Участники сами обеспечивают себе концертмейстеров. Если нет такой возможности, концертмейстер будет предоставлен муниципалитетом.
 • Произведения исполняются наизусть, за исключением сонаты /во втором туре IV-той группы/
 • Возможность акустических репетиций предоставляется 19.10.2018 г. от 8:00 до 12:00 ч.

Участники покрывают расходы на проезд и проживание за свой счет.

 

При желании участники имеют право выступать в старшей возрастной группе, исполняя программу данной /старшей/ группы.

 

I группа – рожденные в 2007, 2008, 2009, 2010 и по меньше.

Исполняют два произведения различного характера, по выбору, в одном туре

 

II группа – рожденные в 2003, 2004, 2005, 2006.

Исполняют два произведения различного характера, по выбору, в одном туре

 

III группа – рожденные в 1999, 2000, 2001, 2002.

Исполняют два произведения различного характера, по выбору, в двух турах.

 

I тур:

- И.С.Бах - две части сольной сонаты или партиты, по выбору;

- В.А.Моцарт – I часть концертов для скрипки

 

II тур:

 • Миниатюра из репертуара Недялки Симеоновой, по выбору, как например:

- Г. Златев-Черкин «Севдана»

- Фр. Шуберт (в обработке Вилхелми) «Аве Мария»

- Ф. Мендельсон (в обработке И.Ахрона) «На крыльях песни»

- Х. Венявский - вальс - каприс соч.7

- Пабло де Сарасате «Андалузский романс»

- Зденек Фибих (в обработке Кубелика) «Поэма»

- Енё Хубай „Скрипичный мастер из Кремоны»

- Эдуард Элгар «Капризная» соч.17

- другие

 

 • Первая или Вторая и Третья часть концертов: Бетховена, Мендельсона (ми минор), Чайковского, Дворжака, Х.Венявского № 2, Лало – Испанская симфония (первая или четвертая и пятая часть), Бруха, Сен-Санса №3, Хачатуряна, Парашкева Хаджиева (Концертино №1) и другие по выбору

 

IV группа – рожденные в 2000, 1999, до 1988 включительно

 

I тур:

- И.С.Бах - две части: Первая и вторая часть сольных сонат или чакона из партиты №2

- В.А.Моцарт - I часть (с каденцией) концертов для скрипки №3, №4, №5

 

II тур

 • Виртуозное произведение или каприччио (по выбору участника) одного из данных ниже авторов:

– Паганини, Эрнста Шоссона, Х. Венявского, Пабло де Сарасате, Сен-Санса, Изаи, Равеля, Чайковского и др.

 

 • Часть сонаты для скрипки и пианино одного из данных ниже иностранных или болгарских авторов (по выбору участника):

- Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса, Грига, Форе, Франка, Дебюсси, Равеля, Прокофьева, Шостаковича, Регера, П. Владигерова, Л. Пипкова, Д. Ненова, В. Стоянова, П. Хаджиева, П. Стоянова и др

 

III тур:

Концерт (все части) по выбору участника – от Бетховена до современности.

 

 

Примечание: Конкретные части концерта, которые участники должны исполнить, определяет жюри

 

 

ЖЮРИ

Участников оценивает жюри, составленное из известных болгарских и иностранных скрипачей и педагогов.

 

 

НАГРАДЫ

I группа

 • I награда 300 левов и диплом
 • II награда – 200 левов и диплом
 • III награда – 100 левов и диплом

II группа

 • I награда 400 левов и диплом
 • II награда – 300 левов и диплом
 • III награда – 200 левов и диплом

III группа

 • I награда 800 левов и диплом
 • II награда – 600 левов и диплом
 • III награда – 400 левов и диплом

IV группа - звание лауреата

 • I награда 1500 левов и почетный знак
 • II награда – 1200 левов и диплом
 • III награда – 900 левов и диплом

 

 

 

Republic of Bulgaria

MUNICIPALITY OF HASKOVO

 

INTERNATIONAL COMPETITION FOR VIOLINISTS

“PROF. NEDYALKA SIMEONOVA”

 

as a part of the

XLIII Musical Days „Prof. Nedyalka Simeonova“

19 - 21 October 2018, Haskovo

 

TERMS AND CONDITION FOR PARTICIPATION

Violinists in 4 /four/ age groups are entitled to participate in the international competition “Prof. Nedyalka Simeonova”.

 

 

DOCUMENTS:

1. Application form

2. Copy of birth certificate or Personal ID

3. CV

4. 2 photos - size 4/6 cm /by e-mail in jpg format/

 

Documents must be sent before 10 October 2018 to the following address:

Bulgaria, 6300 Haskovo, Municipality of Haskovo,

1, “Obshtinski” sq., Directorate “Humanitarian activities

and public services” for the International Competition

for Violinists “Prof. Nedyalka Simeonova”

or to the following e-mail: culture1_haskovo@abv.bg

 

 

Official opening of the competition

12:30 PM, 19 October 2018,

in the “Ivan Dimov” Theatre, Haskovo

 

 • The order of performance will be drawn on the official opening.
 • Each participant himself has to provide an accompanist. In case of disability – the Municipality will provide such.
 • All pieces must be performed from memory, except for the sonata /second round of IV th group/
 • Acoustic rehearsals are available on 19 October 2018 from 8:00 AM to 12:00 AM.

 

All transport costs and the costs for food and accommodation are responsibility of the participants.

 

Participants are allowed to participate in higher age group if prominent talent and potentialities are displayed, but with the programme for the particular higher group.

 

First group – Born in 2007, 2008, 2009, 2010 and smaller

The participants play two different pieces of their choice, in one round.

 

Second group – Born in 2003, 2004, 2005, 2006

The participants play two different pieces of their choice, in one round.

 

Third group – Born in 1999, 2000, 2001, 2002

The participants play two different pieces of their choice in two rounds.

 

I-st round:

 • J. S. Bach – two movements from a solo sonata or partita of their choice;
 • W. A. Mozart – one movement of violin concerto of their choice.

II-nd round:

 • A miniature from the repertoire of Nedyalka Simeonova of their choice from:
  • G. Zlatev-Cherkin – “Sevdana”
  • Franz Schubert (Wilhelmy) – Ave Maria
  • Felix Mendelssohn (J. Ahron) - “On the wings of the song”
  • Henryk Wieniawski – “Capriccio-Valse op 7”
  • Pablo de Sarasate – “Romance Andalouce”
  • Zdenek Fibich ( Kubelik) – “Poem”
  • Jenő Hubay – “The Violin Maker of Cremona”
  • Edward Elgar – “La Capricieuse” op 17
  • Others

 

 • First or Second and Third movements of concerts by:
  • Beethoven, Mendelssohn (in E-minor), Tchaikovsky,
  • Antonín Dvořák, H. Wieniawski - №2, Lalo – Spanish
  • Symphony (first or fourth and fifth movements), Bruch,
  • Saint-Saëns №3, Khachaturian, Parashkev Hadjiev
  • (Concertino № 1) and others.

 

Fourth group – Born in 2000, 1999 to 1988 included – in three rounds

 

I-st round:

 • J. S. Bach – two movements: First and second from the sonatas and partitas for solo violin or Chaconne from Partita Nº 2
 • W. A. Mozart – First movement (with cadenza) from violin concertos №3, №4, №5

 

 

II-nd round:

 • Virtuoso piece or caprice (participant's choice) from the following composers:
  • Paganini, Ernst, H. Wieniawski, Pablo de Sarasate, Saint-Saëns, Chausson, Yasaye, Ravel, Tchaikovsky, etc.
 • Movement from sonata for violin and piano from foreign or Bulgarian composer (participant's choice) from the following:
  • Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Grieg,
  • Faure, Franck, Debussy, Ravel, Prokofiev, Shostakovich, Reger.
  • P. Vladigerov, L. Pipkov, D. Nenov, V. Stoyanov, P.Hadjiev, P. Stoyanov,
  • etc.

 

III-rd round:

 • Concerto (all movements) of their choice from Beethoven to modern composers.

 

Note: The jury assigns particular movements from the concerto to be performed by the participants.

 

 

ADJUDICATORS

The participants will be evaluated by prominent Bulgarian and foreign violinists and musical teachers with chairman - prof. Angel Stankov

 

AWARDS

I-st group

 • I-st prize 300 BGN and a certificate
 • II-nd prize 200 BGN and a certificate
 • III-rd prize 100 BGN and a certificate

 

II-nd group

 • I-st prize 400 BGN and a certificate
 • II-nd prize 300 BGN and a certificate
 • III-rd prize 200 BGN and a certificate

 

III-rd group

 • I-st prize 800 BGN and a certificate
 • II-nd prize 600 BGN and a certificate
 • III-rd prize 400 BGN and a certificate

 

IV-th group - Honorable title “Laureate”

 • I-st prize 1500 BGN and a Badge of Honor
 • II-nd prize 1200 BGN and a certificate
 • III-rd prize 900 BGN and a certificate

 

Contacts

Phone: +359 38 603 391

Fax: +359 38 664 110, +359 38 603480

e-mail: culture1_haskovo@abv.bg

 

 

 

Върни се в началото на страницата