Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП “Общинско лесничейство“-гр.Хасково, ЛФ 2018 година, товарене, транспортиране  до адрес и разтоварване, открит със Заповед № 843 от  14.06.2018 г. на Кмета на Община Хасково за Обект №1805