От днес спортните клубове могат да подават заявления за финансиране по Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково за 2018 година. Документите трябва да се входират в деловодството на общината. Крайният срок за приемане на заявления е 26 юни 2018 година.

Необходимо е към документите да бъде приложено придружително писмо, което включва – име на клуба, адрес, Булстат, подпис и печат на председателя. Клубове, които не предоставят изискуемата документация по Наредбата и в срок няма да бъдат допуснати за финансово подпомагане.

Прикачени файлове