На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-1355-2/24.04.2018г. е издадена Заповед №598/10.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.705.316, кв. 1318, ж.р. „Куба“,  гр. Хасково

С плана за застрояване за поземлен имот №77195.705.316, кв. 1318 да се предвиди ниско свободно застрояване. Линиите на застрояване да съответстват на нормативно определените с чл.31, ал.1 от ЗУТ.

С плана за регулация за поземлен имот №77195.705.316, кв. 1318,  гр. Хасково да се отреди самостоятелен УПИ Х с конкретно предназначение “за жилишни нужди“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване