На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Д-536-2/09.03.2018г. е издадена Заповед №461/11.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.750.155, кв. 1203, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково.

С плана за регулация имотът да се урегулира като УПИ XVIII с предназначение „автосервиз и склад за промишлени стоки“. Вътрешните регулационни линии да се поставят по съответните имотни граници, а външната - по действащата улична регулация.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съобразено с предназначението на имота.

Да се представи становище на „Електроразпределение – Юг“ за присъединяване на имота към електро разпределителната мрежа.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.