На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.94 Я-198-2/26.03.2018г. е издадена Заповед №458/10.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация за кв. 21 и план за застрояване на УПИ ХV “за промишлени нужди“ и УПИ VII “за промишлени нужди“, кв. 21 по плана на гр. Хасково.

С изменението на плана за улична регулация предвижда в южната част на  ПИ 77195.752.154 по КК на гр. Хасково да се проектира задънена улица с ширина 6м.

С изменение на плана за застрояване да се промени начина на застрояване на УПИ ХV “за промишлени нужди“ и УПИ VII “за промишлени нужди“, кв. 21 по плана на гр. Хасково, от „свободно“ застрояване“ в „свързано застрояване“, като се запазят сградите в УПИ ХV “за промишлени нужди“, кв. 21 по РП на гр. Хасково. Характера на застрояване се запазва т.е. ниско застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд-Хасково.