На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково съобщава, че по вх. №94А-3136-2/23.02.2018г. е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: „Навес към кафе-клуб“ в УПИ IХ, кв.884 по плана на гр. Хасково, представляващ имот №77195.429.133 по КК на гр. Хасково

Визата може да бъде разгледана в кабинет №33, ет.3, сградата на Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ при община Хасково, на ул. “Михаил Минчев“ №3.

Съгласно условията на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, визата може да бъде обжалвана пред  Административен съд, чрез Община Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването й.