Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено  разрешение  за  строеж     № 37/06.03.2018 г. на  СЕВГИН БЕЙСИМ АХМЕД, за строеж: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ находяща се в ПИ 77195.714.84 по КК на гр.Хасково, УПИ ХІХ, кв.250, ул.“св.св.Кирил и Методий“ № 31а, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.