На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 К-1572-1/16.03.2018г. е издадена Заповед №455/10.04.2018г. - план за регулация и застрояване за поземлен имот  № 77195.705.86, кв.1303, ж.р. „Куба“  гр. Хасково.

С плана за застрояване за поземлен имот № 77195.705.86, кв.1303, ж.р. „Куба“ да се предвиди ниско свободно застрояване. Линиите на застрояване да съответстват на нормативно определените с чл.31, ал.1 от ЗУТ. Линията на застрояване към улична регулация да е минимум на 3м от нея.

С плана за регулация  за поземлен  имот № 77195.705.86, кв.1303, ж.р. „Куба“,  гр. Хасково да се отреди самостоятелен урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение “за жилищни нужди“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

Към ПРЗ да се изработи план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за водопроводна мрежа.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.