На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 T-2470-2/13.03.2018г. е издадена Заповед №452/10.04.2018г. - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.706.211, кв.1327, ж.р. „Куба“,  гр. Хасково

С плана за застрояване за поземлен имот № 77195.706.211, кв.1327 да се предвиди ниско свободно застрояване. Линията на застрояване към улична регулация да е минимум на 3м. от нея.

С плана за регулация за поземлен имот № 77195.706.211, кв.1327,  гр. Хасково да се отреди самостоятелен урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение “за жилишни нужди“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

Водоснабдяването на имота с питейна вода да се докаже с регистрация на собствения водоизточник в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.