На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Н-2070-1/26.02.2018г. е издадена Заповед №453/10.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ Х, кв. 456 по плана на гр. Хасково.

С изменението на плана за регулация на УПИ Х, кв. 456 по плана на гр. Хасково да се промени предназначението на имота от „за жилищни нужди“ в „за жилищни нужди, обществено обслужване и складови дейности“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд-Хасково.