На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 С-2532-1/26.03.2018г. е издадена Заповед №433/04.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV, кв 718 по плана на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв. 718 по плана на гр. Хасково.

С изменението на плана за регулация на УПИ IV, кв. 718 по плана на гр. Хасково се промяна предназначението на имота от „за жилищни нужди“ в „за обществено обслужване“.

С изменение на плана за застрояване:

  • За УПИ III, кв.718 по плана на гр. Хасково се определя свободно ниско застрояване;
  • За УПИ IV, кв. 718 по плана на гр. Хасково - комплексно ниско застрояване на две сгради, едната свързано застрояване с УПИ V, а другата свободно застрояване;
  • За УПИ V, кв. 718 по плана на гр. Хасково - комплексно ниско застрояване на две сгради, едната при свързано застрояване с УПИ IV, а другата при запазване на съществуваща жилищна сграда свободно застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд-Хасково.