На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 К-38-2#2/17.01.2018г. е издадена Заповед №432/04.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ II, УПИ V и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково

С изменението на плана за регулация от УПИ II и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково се образуват  три нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с проектни номера УПИ VIII, УПИ IX, и УПИ X и трите с отреждане „ а промишлени нужди“.

С изменение на плана за застрояване се предвижда:

  • За УПИ V се предвижда основно застрояване – свободно ниско застрояване, съобразено със сервитута на газопровода.
  • За УПИ IX се предвижда основно застрояване - свързано ниско застрояване  с новобразувания УПИ X, със запазване на  не всички съществуващите сгради;
  • За УПИ Х се предвижда основно застрояване - свързано ниско застрояване  с новобразувания УПИ IX, със запазване на не всички съществуващите сгради;
  • За УПИ VIII се предвижда основно застрояване - свободно ниско застрояване, със запазване на съществуващите сгради и ново застрояване съобразено със сервитута на ел. провода. 

С проекта за изменение на плана за регулация да не се предвижда създаване на недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради в имота.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.