ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СДЕЛКАТА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА /без ДДС в лева/ ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТА НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/ НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА
Поземлен имот с идентификатор 77195.504.124 по КК на гр.Хасково с площ 2 432,00 кв.м. 27 759,80     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 34 048,00 Георги Иванов Петров
1/4 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.255 по КК на гр.Хасково с обща площ 1008,00 кв.м. 7 660,80     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 7 660,80 Илхан Нежатин Исмаил
1/4 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.255 по КК на гр.Хасково с обща площ 1008,00 кв.м. 7 660,80     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 7 660,80 Али Нежатин Исмаил
1/2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.255 по КК на гр.Хасково с обща площ 1008,00 кв.м. 15 321,60     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 15 321,60 Серафим Симов Владимиров
Имот пл.№630 в кв.11 по плана на с.Гарваново, Община Хасково с площ 380,00 кв.м. 912,00     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 1 900,00 Анго Ванчев Колев
1/2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор77195.719.25 по КК на гр.Хасково с обща площ 286,00 кв.м. 4 347,20     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 4 347,20 Асен Красимиров Богданов
1/2 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 77195.719.25 по КК на гр.Хасково с обща площ 286,00 кв.м. 4 347,20     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 4 347,20 Димитър Красимиров Богданов
Поземлен имот с идентификатор77195.726.64 по КК на гр.Хасково с площ 368,00 кв.м. 8 611,20     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 8 611,20 Севим Сюлейман Юлиянова
ОПС за надвишено застрояване на обект "Стругарска работилница и офиси" находящ се в Поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр.Хасково за 1,30 кв.м. площ. 39,90     чл.54, ал.3 от Наредбата за Общинска собственост 39,90 Петър Димитров Делчев и Желязка Рашева Делчева
ОПС за надвишено застрояване на обект "Многофамилна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки" за 514,07 кв.м. и изграждане на стълби за 6,48кв.м. находящ се в Поземлен имот с идентификатор 77195.710.112 по КК на гр.Хасково общо за 520,55 кв.м. площ. 14 527,10     чл.54, ал.3 и чл.52, ал.3 от Наредбата за Общинска собственост 14 527,10 Севал Нури Хасан
ОПС за пристрояване към сграда с идентификатор 77195.713.42.1 за обект "Пристройка към съществуваща жилищна сграда" находящ се в Поземлен имот с идентификатор 77195.713.42 по КК на гр.Хасково за 62,20 кв.м. площ. 1 735,80     чл.52, ал.2 от Наредбата за Общинска собственост 1 735,80 Виолета Недялкова Йовчева
Място от 36,00 кв.м., представляващо част от имот с идентификатор 77195.716.568 по КК на гр.Хасково. 749,70     чл.15 от ЗУТ 1 620,00 Димитър Емануилов Стефанов, Цветанка Петкова Стефанова, Борислав Антонов Ванчев, Живка Георгиева Ванчева, Груди Георгиев Грудев, Кремена Стоянова Грудева
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.740.306.1.29 по КК на гр.Х-во, с трайно предназначение жилище, апартамент №29 на ул."Гюмюрджина№9, вх.А, Х-во 52 105,20     чл.47 от ЗОС, чл.23 и чл.24 от Наредбата за Общинските жилища 78 157,80 Соня Димитрова Чанкова
834/1834 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 77195.518.483 по КК на гр.Хасконо, целият с площ 1 834,00 кв.м. 19 515,60 29 300,00 29 300,00 лева с Решение№724/25.03.2011г. чл.36, ал.3 от ЗОС,чл.48 от Наредбата за Общинска собственост 29 300,00 Тодор Нолев Славчев
УПИ II в кв.4 по плана на с.Широка поляна, Община Х-во с площ 537,00 кв.м. 1 224,40 5 370,00 5 370,00 лева с Решение №633/24.09.2010г Публичен търг с явно наддаване 5 423,70 Недми Халил Мустафа
ОПС за пристрояване към сграда с идентификатор 77195.752.151.1 за обект: "Сграда за търговия" в ПИ 77195.752.151 по КК на гр.Хасково за 190,05 кв.м. 6 287,10     чл.52, ал.2 от Наредбата за Общинска собственост 6 287,10 ЕТ"Махагон-Митко Димитров"
УПИ ХIII в кв.14 по плана на с.Зорница, Община Хасково с площ 750,00 кв.м. 1 710,00     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 3 000,00 Айдън Мухамед Шакир
ОПС за надстрояване на сграда с идентификатор 77195.706.362.1 за обект"Надстройка на жил. Сграда " в ПИ 77195.706.362 по КК на гр.Х-во за 60,00 кв.м. площ 1 428,20     чл.52, ал.2 от Наредбата за Общинска собственост 1 428,20 Йордан Геогиев Георгиев
Поземлен имот с идентификатор 77195.718.315 по КК на гр.Х-во с площ 489,00 кв.м. площ 14 865,60     чл.40, ал.8 от Наредбата за Общинска собственост 14 865,60 "ЕВРО 08"ЕООД
ОПС за надвишено застрояване на обект "Гараж" в ПИ 77195.741.250 по КК на гр.Х-во за 14,80 кв.м. площ 299,40     чл.54, ал.3 от Наредбата за Общинска собственост 299,40 Кирил Стаменов Петеларов
ОПС за пристрояване към сграда с идентификатор 77195.706.397.2 за обект: "Склад за амбалаж"в ПИ 77195.706.397 по КК на гр.Хасково за 261,30 кв.м. площ 13 815,70     чл.52, ал.2 от Наредбата за Общинска собственост 13 815,70 "ХЛЕБОЗАВОД ТИМС" ЕООД
Върни се в началото на страницата