ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА
НА СДЕЛКАТА

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА
/без ДДС в лева/
ПРИЕТА ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОЦЕНКА ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРОДАЖБАТА НАЧИН НА РАЗПОРЕЖДАНЕ КРАЙНА ЦЕНА НА СДЕЛКАТА /без ДДС в лева/ НАСРЕЩНА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА
Поземлен имот с идентификатор№ 77195.711.71 по КК на гр.Хасково,целият с площ 434,00 кв.м., ведно със застроените в него два броя сгради с идентификатор 77195.711.71.3 с РЗП 70,00 кв.м и сграда с идентификатор 77195.711.71.4 с РЗП 30,00 кв.м 24 632,00 81 140,00 81 140,00 лева приета с Решение №100/25.04.2008 Публичен търг с явно наддаване 89 254,00 "Сити-път" ЕООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.704.476 по КК на гр.Хасково с площ 173,00 кв.м 4 048,20 8 650,00 8 650,00 лева приета с Решение №264/30.01.2009 Публичен търг с явно наддаване 9 515,00 Сюлейман Тасим Сюлейман
Поземлен имот с идентификатор 77195.217.13 -нива с площ 9 695,00 кв.м в м."Идимирли", гр.Хасково 1 060,10 4 615,00 9 700,00 лева приета с Решение №191/19.09.2008 Публичен търг с явно наддаване 10 670,00 "Геодар"ООД
Поземлен имот с идентификатор 77195.732.9 по КК на гр.Х-во, с площ от 1 653,00 кв.м 38 680,20 99 200,00 99 200,00 лева приета с Решение №321/29.05.2009 Публичен търг с явно наддаване 109 120,00 "Техникс"ООД
Поземлен имот №000067 в з-ще на с.Зорница, Община Хасковом. "Балък дорасъ"с площ 1,271 дка 205,90 1 300,00 1 300,00лева приета с Решение №210/24.10.2008г Публичен търг с явно наддаване 1 430,00 "БТК" АД
Поземлен имот №062002 в з-ще на с.Гарваново, Община Хасково, м."Мехремките"с площ 20,201 дка 1 538,80 9 080,00 20 201,00лева приета с Решение №284/06.03.2009г Публичен търг с явно наддаване 22 221,10 Станислав Георгиев Иванов
Учредяване право на строеж за застройка №4 в ПИ с идентификатор 77195.710.112 с РЗП 288,00 кв.м 6 855,30 57 600,00 57 600,00лева приета с Решение №321/29.05.2009г Публичен търг с явно наддаване 63 360,00 Севал Нури Хасан
Поземлен имот с идентификатор 77195.545. 8-нива с площ от 6 526,00 кв.м в з-ще на кв.Болярово в м."Реката", Община Хасково 1 295,10 5 221,00 6 526,00лева с Решение №284/06.03.2009г Публичен търг с явно наддаване 7 178,60 Мергюл Мустафа Ахмед
Поземлен имот с идентификатор 77195.726.224 по КК на гр.Хасково с площ 390,00 кв.м. 14 586,00 29 300,00 29 300,00 лева с Решение №320/29.05.2009г Публичен търг с явно наддаване 32 230,00 "МК ТИЙМ"ООД
Урегулиран поземлен имот I/първи/ в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково с площ от 1 930,00 кв.м , ведно със застроената в него бивша "Баня" 5 967,90 24 210,00 24 210,00 лева с Решение №727/29.06.2007г Публичен търг с явно наддаване 26 631,00 Мергюл Мустафа Ахмед
Поземлен имот №000210 в з-ще на с.Тракиец,Община Хасково, м."Кирмитлике" с площ 3 000,00 кв.м 187,50 1 871,00 3 000,00 лева с Решение №212/24.10.2008г Публичен търг с явно наддаване 3 300,00 Атанас Танев Джачев
Поземлен имот №000348 в з-ще на с.Войводово,Община Хасково с площ 2 516,00 кв.м 132,10 1 406,00 2 516,00 лева с Решение №351/28.08.2009г Публичен търг с явно наддаване 2 767,60 Хайридин Илями Ибрам
Поземлен имот №000352 в з-ще на с.Войводово, Община Хасково с площ 3 763,00 кв.м 197,60 2 265,00 3 763,00лева с Решение №351/28.08.2009г Публичен търг с явно наддаване 4 139,30 Хайридин Илями Ибрам
Върни се в началото на страницата