З  А  П  О  В  Е  Д

411          

гр. Хасково 29.03.2018г.

 

       На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА  и  Решение №561/27.10.2017год. на Общински съвет – Хасково за изграждане на обект „Доизграждане на канализационната мрежа в кв.Болярово гр.Хасково“, Община Хасково.

ОТЧУЖДАВАМ

     

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

собственик

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

77195.542.12 по КК на гр.Хасково

Земеделска територия

5309,00

1051,00

частна

Велико Димитров Касабов

1272,00 лева

 

Определеното в настоящата Заповед обезщетение,ще бъде внесено от възложителя Община Хасково в търговска Банка „Райфайзенбанк“ ЕАД, клон Хасково и ще бъде преведено от общината по посочена от правоимащите лица тяхна сметка..

Определям 10.04.2018година като дата,след която започва изплащането на обезщетението по сметка на правоимащите лица.

Заповедта да се съобщи на правоимащите лица по реда на чл.61,ал.1 и ал.2 от АПК.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Хасково  и се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед подлежи на обжалване  пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК, относно размера на обезщетението. Жалбата не  спира изпълнението.

 

 

 

    ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково