З  А  П  О  В  Е  Д

№ 350

гр.Хасково 19.03.2018 год.

 

        

Във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА; на основание чл.12, ал.3 от ЗОС; чл.13, ал.2 от НУРОС и Решение № 629/23.02.2018г. на Общински съвет – Хасково

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предостави безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – гр. София, ЕИК 000625870 със седалище и адрес на управление: гр. София, район: Красно село, бул. „Христо Ботев“ №17, представлявана от инж. Ваньо Христов Славеев – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – гр. София, част от следния имот - общинска собственост, за изграждане на ракетна площадка за противоградова защита на територията на община Хасково, както следва:

  1. 1 дка., представляващ част от имот 000277 (нула, нула, нула, две, седем, седем), целия с площ 103,823 дка., НТП: пасище, мера; категория: IX, местност: „Двете могили“, ЕКАТТЕ 39863, граници: 000276, 000271, 000209, 000235, 000250, 000267, находящ се в землището на с. Криво поле, община Хасково.

Описаният по-горе имоти се предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години.

Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация – Хасково и качи на сайта на Община Хасково, достъпна за всички лица.

                                                          

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

    Кмет на Община Хасково