На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково ВИ СЪОБЩАВА като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ, че по вх. №94И-2215-1/08.01.2018г. е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: „Стопанска постройка“ в съседния Ви УПИ ХIII242, кв.21 по плана на с. Малево.

Визата може да бъде разгледана в кабинет №33, ет.3, сградата на Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ при община Хасково, на ул. “Михаил Минчев“ №3.

Съгласно условията на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, визата може да бъде обжалвана пред  Административен съд, чрез Община Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването й.