Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Златка Калинова Аргирова – с последен известен административен адрес:            гр. Хасково, ул.“Аида“№5, вх. Б, ет. 7, ап. 1, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.19 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Анета Хараланова Райчева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Аида“№5, вх. Б, ет. 7, ап. 3, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.21 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Венета Нанева Димитрова – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул.“Аида“№5, вх. Б, ет. 5, ап. 1, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.13 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Нели Стефанова Калудова – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ж.к.“Бадема“№23, вх. Б, ет. 3, ап. 21, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.17 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Димитър Костадинов Калудов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.“Бадема“№23, вх. Б, ет. 3, ап. 21, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.17 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Славка Вълева Маразова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Екзарх Йосиф“№5, ет. 6, ап. 8, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.18 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Митко Делчев Христозов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Аида“№5, ет. 1, ап. 3, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.3 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Димитър Христов Мъргов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. “Орфей“№32, вх. Г, ет. 2, ап. 23, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.27 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Ангел Стоянов Стоянов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. “Орфей“№9, вх.Б, ет. 8, ап. 36, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.25 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Борислав Александров Митев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Аида“№5, вх. Б, ет. 5, ап. 22, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.14 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Кичка Тенчева Пенчева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Георги Кирков“№3, ет. 4, ап. 12, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.8 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

- Запрянка Данева Христова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Аида“№5, вх. Б, ет. 8, ап. 38, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.24 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково (ПИ №77195.721.378 по КК на гр. Хасково).

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.