На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ю-342-3/30.01.2018г. е издадена Заповед №254/26.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ХIV - 17 и УПИ ХIII - 17, кв. 3 по плана на с. Широка поляна, общ. Хасково.

             С изменението на плана за регулация вътрешните регулационни граници на УПИ ХIV - 17 и УПИ ХIII - 17, кв. 3 по плана на с. Широка поляна да се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ 17, кв. 3 по плана на с. Широка поляна. Новоурегулираният поземлен имот да се раздели на два самостоятелни урегулирани имота при спазване на изискванията за лице и площ, предвидени в чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ.

            Вследствие на изменението на границите на УПИ ХIV - 17 и УПИ ХIII - 17, кв. 3 по плана на с. Широка поляна се променят и вътрешнорегулационните граници на УПИ ХV - 10, и УПИ ХII - 19.

Предназначението на новоурегулираните поземлени имоти не се променя като остава „за жилищни нужди“.

            С проекта за изменение на плана за регулация да не се предвижда създаване на недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради в имота.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд-Хасково в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.