В качеството си на бенефициент по проекта и във връзка с изпълнение на проектните дейности, Община Хасково обявява процедура за подбор на 2 /два/ броя „Социален асистент“ за нуждите на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за постъпване на работа –  по образец;
  2. Автобиография  –  в свободен текст;
  3. Копие на документ за самоличност;
  4. Копие на диплома/сертификат  за завършено образователно ниво
  5. Декларация за предоставяне на лични данни- по образец
  6. Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения за предоставяне на услугите „Социален асистент” , „Личен асистент” или „Домашен помощник” (ако лицето притежава такива);
  7. Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.
  8. Копие на трудова книжка.
  9. Медицинско свидетелство.
  10. Свидетелство за съдимост.

Образците на документите за кандидатстване ще се получават в ст. 403 на Община Хасково

Върни се в началото на страницата