Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Василка Георгиева Вълкова – с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Орлово, като съсобственик на УПИ IV54 и УПИ ХIV54, с.Орлово, общ. Хасково;

- Валентина Колева Даскалова – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.“Георги Кирков“№2, ет.8, ап.38, като съсобственик на УПИ IV54 и УПИ ХIV54, с.Орлово, общ. Хасково;

- Георги Лозков Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Георги Кирков“№63, вх. В, ет. 5, ап. 42, като собственик на УПИ II48, с.Орлово, общ. Хасково;

че със Заповед №71/15.01.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация  на УПИ III52, УПИ II48, УПИ XV53, УПИ XIV54 и УПИ IV54, кв. 22 по плана на с. Орлово, община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.