Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Ридван Бехчет Мехмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. “България“№112, като съсобственик на поземлен имот №77195.718.136, кв.441, гр. Хасково;

- Азизе Феим Мехмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Ихтиман“№ 2, вх. Г, ет. 4, ап. 7, като съсобственик на поземлен имот №77195.718.151, кв.441, гр. Хасково;

- Румен Петров Стойчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “Каменне“№ 49, като съсобственик на поземлен имот №77195.718.154, кв.441, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 77195.718.152 и № 77195.718.151 и работен устройствен план за УПИ XXIV (№ 77195.718.152) и УПИ XXV (№ 77195.718.151),  кв.441, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.