ОБЯВА  ЗА  ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

            Уведомяваме Ви, че  ОБЩИНА ХАСКОВО

има следното инвестиционно предложение: за реализиране на обект: „Довършителни работи на Блокове №№45, 46 и 47 –Втори етап от строеж: “Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства““  с местонахождение  УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението - Обект: „Довършителни работи на Блокове №№45, 46 и 47 –Втори етап от строеж: “Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства““  с местонахождение  УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“ е проектното предложение: „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура за  в град Хасково“ .

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Обектът предвижда довършителни работи за три жилищни сгради, в които ще бъдат настанени жители на гр. Хасково, принадлежащи към уязвими социални групи.

Трите жилищни сгради, на които ще се извършат довършителни работи в рамките на проекта, се намират в кв. „Орфей“ на гр. Хасково. Трите блока  са еднотипни, с еднакво разположение на апартаментите и еднаква площ. Разпределението на етажите в сградите е еднакво – по четири апартамента на етаж. Общият брой на жилищата е 48 бр. Към всяко едно от тях е предвидено по едно избено и таванско помещение. Всеки апартамент съдържа дневна, две спални и санитарен възел, като към дневната е предвиден кухненски бокс, респ. килер. Всяка от сградите е с полуподземен и тавански етажи.

До този етап сградите са изградени със собствени средства на Община Хасково. Има издаден Акт 10 за замразяване на обекта и Акт 14 за приемане изградената конструкция.

Довършителните работи, които ще бъдат осъществени в рамките на настоящия проект, включват:

 • Тухлена зидария
 • Обшивка на покрив и довършителни работи по комините
 • Вътрешни замазки и шпакловки
 • Грундиране и боядисване
 • Поставяне на подови настилки
 • Поставяне на фаянсови облицовки
 • Поставяне на дограма (прозорци и врати)
 • Монтаж на парапети на стълбища и тераси
 • Полагане на топлоизолация
 • Монтаж на водосточни тръби
 • Монтаж на електроинсталация
 • Монтаж на ВиК инфраструктура
 • Инсталиране на обзавеждане и оборудване

            Дейностите, които остават да се изпълнят към настоящия момент по жилищните сгради са различни за всеки от блоковете.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Обект: „Довършителни работи на Блокове №№45, 46 и 47 –Втори етап от строеж: “Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства““  с местонахождение  УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“ е проектното предложение: „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура за  в рад Хасково“.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Жилищните сгради са разположени в УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по Кадастралната карта на гр. Хасково. Имотът е собственост на Община Хасково.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При строителството ще се използват традиционни строителни материали.

Водоснабдяването на жилищните сгради ще се изпълни от съществуващо водопроводно отклонение.

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;

Обекта е предвиден за жилищни нужди и не се очаква емитирането на опасни вещества.

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

          За отопление на жилищата в сгрядету се предвижда ел.енергия.

           Източник на неорганизирани емисии е ползваните от живущите моторни превозни средства. Очакваното замърсяване на атмосферата е емитираните замърсители от двигателите.

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При строителството се формират строителни отпадъци, за които към проекта  се изготвя План за управление на строителните отпадъци.

При ползването на жилищните сгради ще се формират битови отпадъци, които ще се събират в отделни съдове за отпадъци, които ще се обслужва от фирмата извършваща сметосъбиране на територията на град Хасково.

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчните води от жилищните сгради ще се отвеждат в градската канализация.

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват опасни химични вещества.