Община Хасково проведе информационна среща с граждани относно Програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилища финансирана по ОП „Региони в растеж“. 
За 2018 година по Програмата в Хасково трябва да бъдат усвоени 894 000 лева, съобщи заместник-кметът Велин Балкански. 
Процедурата за кандидастване бе разяснена от Надежда Иванова - директор дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“ и Гергана Камбурова - младши експерт „Европейски програми и проекти“.
За участие в Програмата могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради с до 35 апартамента, строени по индустриален способ преди 1999 година и монолитни блокове, които не можеха да участват в НПЕЕМЖ.  
Срокът за подаване на заявленията от Сдруженията на собствениците е 15 май 2018 г.
Както и по НПЕЕМЖ така и по  Програмата за енергийна ефективност на ОП „Региони в растеж“ безвъзмездната помощ е в размер на 100% от стойността на прилаганите мерки. Дейностите по ремонта  също ще бъдат определяни въз основа на обследване за енергийна ефективност.
Подадените заявления ще бъдат разглеждани и оценявани от комисия. Предимство ще се дава на сгради в райони, попадащи в районите на въздействие на ОП „Региони в растеж“ т.е около тях да има обновени зони или сгради по Оперативната програма.
Очаква се през 2019 година финансирането да бъде преразгледано и е възможно бюджетът за Хасково да бъде увеличен. 

Условията за кандидатстване по програмата са публикувани на сайта на Община Хасково.
До момента в Хасково по НПЕЕМЖ има 51 блока напълно завършени с издадено разрешение за ползване, други 59 блока са в различен етап на работа. За част от тях има проведени обществени поръчки и са започнали ремонтните работи, други са с избран изпълнител на ремонта след проведена обществена поръчка, има и такива, за които скоро ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонта.