Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Константин Димитров Черакчиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Братя Миладинови“№ 1, ет. 2, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.5, гр. Хасково;

- Петя Георгиева Танева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Атанас Узунов“№10, ет. 4, като собственик на самостоятелни обекти №77195.721.76.1.3 и №77195.721.76.1.16, гр. Хасково;

- Христо Костов Колев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Варшава“№3, като собственик на самостоятелни обекти №77195.721.76.1.6 и №77195.721.76.1.15, гр. Хасково;

- Живко Илиев Жеков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Атанас Узунов“№10, ет. 1, ап. 1, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.76.1.10, гр. Хасково;

- Данаил Илиев Жеков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Атанас Узунов“№10, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.76.1.10, гр. Хасково;

-  Тодор Тодоров Чаръкчиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, пл.“Спартак“№ 12, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.8, гр. Хасково;

- Данка Делчева Камова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Братя Миладинови“№ 1, ет. 3, ап. 9, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.9, гр. Хасково;

- Георги Александров Гъбов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Генерал Гурко“№7, като собственик на самостоятелни обекти №77195.721.76.1.2 и №77195.721.76.1.12, гр. Хасково;

- Диляна Димитрова Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Одрин“№25, вх. В, ет. 5, ап. 33, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.4, гр. Хасково;

- Георги Димитров Терзиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Братя Миладинови“№1, ет. 2, ап. 4, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.4, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на  поземлен имот с идентификатор №77195.721.77, кв. 418 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.